Terms&Conditions

Terms&Conditions

 

General Terms

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym furelle.com.
 2. Postawy prawne niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:
  1) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 poz. 1422),
  2) Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827),
  3) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 Nr 16 poz. 93 ze zm.),
  4) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).
 3. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące definicje:
  1) Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym www.furelle.com za pośrednictwem którego Sprzedający dokonuje sprzedaży Towaru bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci teleinformatycznej.
  2) Sprzedający – Furelle.com będący własnością Furelle Izabela Jałowiecka-Święs, figurujący pod numerem NIP: 222-008-81-04 w Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej będący właścicielem Sklepu, zwany dalej także Administratorem danych;
  3) Kupujący – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych (w tym Konsument), prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupów w Sklepie;
  4) Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową;
  5) Towar – rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedającego w Sklepie;
  6) Zamówienie – procedura prowadząca do zawarcia Umowy sprzedaży przy wykorzystaniu Koszyka, poprzedzona wyborem parametrów Towaru, formą płatności oraz dostawy;
  7) Umowa – umowa sprzedaży Towaru, która jest zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym z chwilą przyjęcia Zamówienia do realizacji;
  8) Koszyk – formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego Kupujący dokonuje Zamówienia;
  9) Rejestracja – czynność polegająca na podaniu Danych Kupującego, niezbędnych dla utworzenia indywidualnego Konta;
  10) Dane – dane Kupującego, w tym dane o charakterze osobowym przetwarzane w celu realizacji Zamówienia;
  11) Konto – indywidualne konto Kupującego utworzone po dokonaniu Rejestracji umożliwiające składanie Zamówień bez potrzeby każdorazowego podania Danych oraz korzystanie z innych funkcjonalności Sklepu;
  12) Cena – cena jednostkowa Towaru zamieszczona w opisie Towaru, wyrażona w złotych polskich oraz zawierająca podatek od towarów i usług VAT; Cena nie zawiera Kosztów dostawy;
  13) Koszty dostawy – koszty dostarczenia Towaru, które pokrywa Kupujący;
  14) Płatność – zapłata należności za złożone Zamówienie, obejmująca Cenę oraz Koszty dostawy, w sposób wybrany przez Kupującego podczas dokonywania Zamówienia;

 

 1. Korzystanie ze Sklepu odbywa się przy użyciu systemu teleinformatycznego. W tym celu niezbędnym jest posiadania urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową.
 2. Przez dokonaniem Rejestracji lub złożeniem Zamówienia Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz dokumentem określającym zasady przetwarzania danych osobowych – Polityką Prywatności i dokonać ich akceptacji.
 3. Zawartość strony internetowej Sklepu stanowi własność Sprzedającego i jest prawnie chroniona.
 4. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że kontakt ze Sprzedającym dotyczący realizacji zamówień oraz świadczenia Usług odbywa się:
  - drogą mailową na adres: fashion@furelle.com
  - drogą telefoniczną, od poniedziałku do niedzieli w godzinach 10:00 – 21:00, pod numerem: +48 695 300 802
  - listownie – Furelle, Silesia City Center,ul. Chorzowska 107, 40-121 Katowice

Zamówienia

 1. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową sklepu www.furelle.com
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej /fashion@furelle.com/, lub telefonicznie /+48 695 300 802/, na wszystkie towary aktualnie dostępne w sklepie internetowym www.furelle.com
 3. Zamówienia w sklepie internetowym oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 4. Zamówienia telefoniczne można składać od poniedziałku do niedzieli w godzinach 10-21, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub anulować zamówienie nie później niż w dniu poprzedzającym dzień wysyłki towaru, do godz. 24.00.
 6. Wszystkie Towary oferowane przez Sprzedającego w Sklepie są nowe oraz wolne od wad prawnych. Wiążąca Kupującego oraz Sprzedającego jest cena widniejąca w opisie Towaru w chwili składania Zamówienia.
 7. Zamówienie trafia do realizacji po dokonaniu przez Kupującego Płatności. Nie dotyczy to Zamówień składanych przez Kupujących z opcją Płatności przy odbiorze Towaru.
 8. Na adres e-mail wskazany przez Kupującego podczas składania Zamówienia wysyłana jest wiadomość e-mail potwierdzająca fakt przyjęcia Zamówienia do realizacji, przewidywany termin realizacji zamówienia, a także odnośniki (tzw. linki) umożliwiające zapisanie przez Kupującego na trwałym nośniku:
  a) niniejszy Regulamin,
  b) wzór oświadczenia o odstąpienia od Umowy – załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
  c) pouczenie o odstąpieniu od Umowy - załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

Formy Płatności

 1. Sprzedający akceptuje następujące formy płatności:
  a) zwykły przelew bankowy
  b) e-przelew bankowy poprzez serwis PAYU
  c) karta kredytowa poprzez serwis PAYU
  f) po przedpłacie w paczkomacie INPOST
 2. W przypadku wyboru płatności elektronicznych wskazanych w ust. 1 pkt. a – c powyżej, dniem dokonania Płatności jest dzień zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedającego.

Dostawa

 1. Przesyłki opłacone z góry zwykłym przelewem bankowym lub przy wykorzystaniu serwisu płatności PAYU są wysyłane nie później niż w trzecim dniu roboczym dniu po otrzymaniu płatności.
 2. Towar dostarczany jest za pośrednictwem firm kurierskich, paczkomatów INPOST lub Poczty Polskiej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Przesyłki pocztowe z zakupionym towarem są nadawane pocztą priorytetową.
 4. Przybliżony czas dostarczenia przesyłki pocztowej wynosi 2 dni robocze od dnia nadania.
 5. Do wysyłanego towaru Sprzedający dołącza paragon fiskalny lub na życzenie Kupującego fakturę VAT.
 6. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, niekompletności Towaru lub innych wad Kupujący jest uprawniony do złożenia reklamacji w trybie określonym w § 9 niniejszego Regulaminu.
 7. Kupujący ma także możliwość odstąpienia od umowy i zwrotu Towaru oraz jego wymianę na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.

Zwroty – odstąpienie od umowy

 1. Sprzedający zapewnia Kupującemu możliwość odstąpienia od Umowy zawartej na odległość i zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od odebrania przesyłki, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).
 2. W celu dokonania zwrotu Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. Wzór formularza odstąpienia od umowy jest dostarczany Kupującemu na podany przy składaniu zamówienia adres e-mail, w formie określonej w § 2 ust. 7
 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpieniaod umowy sprzedaży towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana ta była dokonana w ramach zwykłego zarządu.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie po odstąpienie od umowy, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 6. Koszty przesyłki zwracanego towaru pokrywa Kupujący.
 7. Konsument przyjmuje do wiadomości, że ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące czynnikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy zgodnie z postanowieniami ustawy o prawach konsumenta.
 8. Zwracany Towar należy przekazać wysłanemu przez furelle.com w tym celu kurierowi w celu jego zwrotu.
 9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia, o którym mowa w ust.3 powyżej, po uprzednim otrzymaniu zwrotu towaru, zwraca konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Konsumenta.
 10. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczania oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (Sprzedający zwraca koszt wyłącznie najtańszej formy dostawy towarów, który oferuje).
 11. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Kupujący może wyrazić zgodę na zwrot kosztów, o których mowa w ust. 7 na wskazany przez siebie w formularzu odstąpienia od umowy rachunek bankowy.

Wymiana Towaru

 1. Kupującemu przysługuje także uprawnienie wymiany zakupionego towaru na inny, pod warunkiem odesłania go w stanie nie przekraczającym stanu zwykłego zarządu, w stanie niezmienionym w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
 2. Za datę odesłania towaru uważa się datę nadania przesyłki.
 3. W celu dokonania wymiany Towaru Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza stanowiącego załącznik do Regulaminu.
 4. W celu skorzystania z uprawnienia wymiany towaru, należy wypełnić formularz zwrotu w celu wysłania przez furelle.com kuriera po odbiór przesyłki.
 5. Jeżeli jest to możliwe Kupujący przygotowuje Towar w oryginalnym opakowaniu, wraz z dowodem zakupu (w szczególności: paragon, faktura VAT, wyciąg z konta).
 6. Koszty przesyłki wymienianego towaru pokrywa Kupujący. Towar powinien być odpowiednio zapakowany i zabezpieczony przed naruszeniem w transporcie.
 7. Ewentualne różnice w cenie wymienianych towarów zostaną wyrównane poprzez przelew na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego w formularzu wymiany towaru.

Gwarancja i reklamacje

 1. Gwarantem jest firma Furelle Izabela Jałowiecka-Święs, ul. Zamenhofa 8/3, 41-902 Bytom, właściciel furelle.com
 2. Wszystkie oferowane przez Gwaranta towary są nowe i są objęte gwarancją w zakresie wad ukrytych powstałych z winy producenta.
 3. Udzielona gwarancja jest ważna wyłącznie po przedłożeniu oryginału dowodu zakupu
  i obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty wskazanej na dowodzie zakupu. Termin ten biegnie na nowo w przypadku wymiany towaru.
 5. Gwarancja nie obejmuje: naturalnego zużycia, uszkodzeń mechanicznych (w przypadku obuwia np. otarcia, rozerwanie skóry, naderwania zadrapania, oderwanie zamka, przetarcia sznurówek oraz oczek na sznurówki, starcie podeszwy, wytarcia zapiętków itp.), przebarwień odzieży przez obuwie wykonane na naturalnej barwionej podszewce, jawnych usterek i uszkodzeń widocznych w dniu zakupu, uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania
 6. Kupujący zobowiązany jest dostarczyć reklamowany towar na własny koszt wraz
  z wypełnionym formularzem reklamacyjnym. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. Towar powinien być odesłany w oryginalnym opakowaniu.
 7. Kupujący jest zobowiązany dostarczyć reklamowany towar wyczyszczony, bez jakichkolwiek zabrudzeń i wad pod względem higienicznym tzn. spełniający zasady ogólnej higieny.
 8. Gwarant zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego w ciągu 14 dni od daty otrzymania. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, w ramach udzielonej gwarancji Gwarant zobowiązuje się, w terminie do 21 od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego:
  a) w pierwszej kolejności usunąć wadę towaru będącą przedmiotem reklamacji
  b) wymienić towar na nowy, gdy usunięcie wady jest niemożliwe,
  c) zwrócić równowartość zakupionego towaru w przypadku braku możliwości usunięcia wady lub wymiany na towar nowy, przelewem na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy lub gotówką w miejscu zakupu towaru.
 9. W przypadku nie wywiązania się przez Gwaranta z terminów określonych w Warunkach Gwarancji, Kupujący ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny towaru lub odstąpić od umowy Kupna na warunkach określonych w § 5 niniejszego Regulaminu.
 10. Kupujący traci prawa gwarancyjne, gdy towar był nadal użytkowany po pojawieniu się domniemanej wady będącej przedmiotem gwarancji. Kupujący traci prawa gwarancyjne w przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych lub naprawy towaru wykonanej we własnym zakresie.
 11. W celu sprawdzenia zasadności reklamacji, towar może być oddany przez Gwaranta do oceny rzeczoznawcy.
 12. W przypadku opinii rzeczoznawcy uznającej reklamację Kupującego za nieuzasadnioną, Kupujący pokrywa koszt odesłania towaru będącego przedmiotem reklamacji.
 13. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 14. Udzielona gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, wynikających z niezgodności towaru z umową na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.
 15. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w ust. 14 powyżej.
 16. Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wynikających z zawieranych ze Sprzedającym Umów.
 17. Sprawę do Sądu Polubownego może wnieść Konsument, ale także Kupujący niebędący Konsumentem, składając odpowiedni wniosek do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
 18. Formularze wniosków, o których mowa w ust. 17 powyżej dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których lista z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.
 19. Kupujący będący Konsumentem, ma także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub zasięgnąć pomocy u właściwej terenowo Federacji Konsumentów. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują się pod adresem: www.federacja-konsumentow.org.pl.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedający Furelle Izabela Jałowiecka-Święs, ul. Zamenhofa 8/3, 41-902 Bytom, NIP: 222-008-81-04, Regon: 240808650 będący właścicielem marki Furelle.
 2. Administrator danych przetwarza dane Kupujących wyłącznie na potrzeby realizacji obsługi składanych zamówień, a także w zależności od dodatkowo wyrażonej zgody w celach marketingowych. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182)
 3. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych określa Polityka Prywatności, stanowiąca integralną część niniejszego Regulaminu.

 

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej sklepu, w wersji umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa oraz w celu ulepszenia jakości świadczonych usług. Kupujący zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie pod adresem fashion@furelle.com. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 14 dni od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim. Zamówienia złożone przez Kupujących przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 3. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory mogą być rozstrzygnięte przez Sąd Polubowny, o którym mowa w § 9 ust. 18 lub podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 późn. zm.).
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta
up
Shop is in view mode
View full version of the site
Sklep internetowy Shoper.pl